Xây dựng hệ thống marketing có vai trò vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp, đặc biệt là với những doanh nghiệp nhỏ. Vậy cần làm những gì để xây dựng hệ thống marketing? Tất cả các doanh nghiệp không biết nắm bắt, tận dụng internet để quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản